штампа ПДФ
Дом здравља >>> Запослење

На основу овлаштења предвиђених чл. 20 Статута Јавне здавствен установе "Дом зравља" Добој в. д. директор ЈЗУ "Дом зравља" Добој расписује

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду - пречишћен текст (“Службени гласник РС”, број 55/07), кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе (оригинал или овјерена копија) о испуњавању општих и посебних услова предвиђених овим конкурсом, и то:

Пријаву на конкурс са приложеним доказима доставити на адресу:
Јавна здравствена установа “Дом здравља” Добој,
Немањина 18, 74 000 Добој
или лично предати на протокол Дома здравља, са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”.
Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Након избора кандидата, са одабраним кандидатом ће се закључити уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.