CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA

Rukovodilac službe: Cocić Hadžiibrahimović dr Dejana, specijalista psihijatar
E-mail: dejana.cocic@domzdravljadoboj.ba

Glavni tehničar: Radislav Božičković, diplomirani medicinski tehničar
E-mail: dejan.milanovic@domzdravljadoboj.ba

Broj za savjetovanje: 066 119 088
Telefon: 053 490 327; 053 490 300;
Faks: 053 490 301;
E-mail: cmz@domzdravljadoboj.ba
Radno vrijeme: svaki radni dan od 7.00 do 20.00 časova u dvije smjene
Centar za mentalno zdravlje zvanično počeo sa radom 26.08.1999. godine

Vizija Centra za mentalno zdravlje -“Očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja u zajednici”.

Misija Centra za mentalno zdravlje – “Promocija mentalnog zdravlja u zajednici, prevencija mentalnih poremećaja, liječenje mentalnih poremećaja, rehabilitacija i resocijalizacija”.

Model rada-Mentalno zdravlje u zajednici

Problematika sa kojom se bavimo: hronične duševne bolesti (psihoze), neurotski poremećaji, poremećaji raspoloženja, bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija), mentalnim poremećajima djece i mladih. Takođe je značajan preventivni rad i sa zdravom populacijom.

Osnovni principi rada:

multidisciplinski timski rad

intersektorska saradnja

multisektorska saradnja kroz mrežu partnera u lokalnoj zajednici

Multidisciplinarni tim čine: ljekari specijalisti (psihijatar, neuropsihijatri), psiholozi, defektolozi (logopedi, specijalni pedagog), socijalni radnik, medicinske sestre i tehničari.

Usluge koje pruža CMZ:

primarna prevencija – rad sa zdravom populacijom

savjetovanje – korisnika i članova porodice

edukacija – korisnika usluga, zdravstvenih radnika i stanovništva

liječenje – medikamentozna terapija, socioterapija, okupaciono-radna terapija, porodična i rekreativna terapija, rehabilitacija i resocijalizacija

psihijatrijska patronaža

praćenje osoba kojima je izrečena obavezna mjera liječenja

socijalna podrška-intervencije u krizi

klub liječenih alkoholičara

Buduće aktivnosti u CMZ:

promocija zdravih stilova života

akcenat na preventivnom radu sa zdravom populacijom

rad na destigmatizaciji i razumjevanju osoba sa mentalnim oboljenjima

Način kontakta sa CMZ: oficijelni sa uputnicom Vašeg porodičnog ljekara