SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA

Služba porodične medicine sa edukativnim centrom

Služba hitne medicinske pomoći

Služba konsultativno specijalističke zaštite:

Specijalistička ambulanta iz pedijatrije

Specijalistička ambulanta iz ginekologije

Služba za preventivnu, dječiju i opštu stomatologiju sa stomatološkim laboratorijem

Higijensko epidemiološka služba

Služba za dijagnostiku:

Odjel za klasičnu – konvencionalnu rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku

Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Jedinica za kontinuirano unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga