SLUŽBA PORODIČNE MEDICINE SA EDUKATIVNIM CENTROM

Rukovodilac službe:  Pavlović dr Zagorka, specijalista porodične medicine
E-mail:
zagorka.pavlovic@domzdravljadoboj.ba

Rukovodilac službe – koordinator za terenske ambulante: Janjetović dr Nada, specijalista porodične medicine
E-mail: nada.janjetovic@domzdravljadoboj.ba

Glavna sestra: Mihaela Ilinčić,
E-mail: mihaela.ilincic@domzdravljadoboj.ba

Telefoni: 053 490 313; 490 314; 490 315; 490 316; 490 317; 490 318; 490 319;
Faks porodična: 053 490 301

Radno vrijeme: U ambulantama u gradu radnim danima rad je organizovan u dvije smjene:

I smjena07.00- 13.30 rad sa pacijentima
13.30 – 14.00 rad na administracijskim poslovima
II smjena13.00 – 13.30 rad na administracijskim poslovima
13.30- 20.00 rad sa pacijentima

subotom od 7.00 do 15.00

Terenske ambulante rade samo u prvoj smjeni radnim danom od 7.00 – 14.00, a ambulante Osječani, Podnovlje i Grabovica rade i subotom od 7.00 do 12.00, kada je u ambulanti medicinska sestra/tehničar.

Rad vikendom i praznikom je organizovan po tipu dežurstva, rade 2 doktora i 3 medicinske sestre/tehničara, primaju se samo hitna stanja. Znači subotom se ne pišu recepti za hroničnu terapiju kao ni uputnice za redovne, planirane kontrole.

Pauzau prvoj smjeni od 09.30 – 10.00
u drugoj smjeni od 16.00 – 16.30


Reformom zdravstvenog sistema Služba opšte medicine je 2001. godine transformisana u Službu porodične medicine. Paralelno je rađena rekonstrukcija prostora, obnavljanje opreme i edukacija osoblja.

Struktura zaposlenih:

18 specijalista porodične medicine

2 specijalizanata porodične medicine

5 doktora medicine

4 diplomirane medicinske sestre

37 medicinske sestre

14 spremačica

Služba porodične medicine funkcioniše kroz timove porodične medicine. Tim čine 1 doktor i 1 do 2 medicinske sestre. U centralnoj zgradi radi 15 timova, a 8 timova radi u terenskim ambulantama.

Svaki doktor ima svoju ordinaciju. Rad je organizovan u dvije smjene i to od 07.00- 14.00 i od 13.00- 20.00 časova. Smjene se mijenjaju sedmično.

Terenske ambulante rade samo u prvoj smjeni od 07.00- 14.00 časova. U skladu sa brojem registrovanih stanovnika za svaku terensku ambulantu je određen odnos broja dana kada radi kompletan tim i dana kada radi samo medicinska sestra/tehničar. Tako u ambulantama Grabovica i Osječani doktor i medicinske sestre/tehničari rade svaki dan, a u ostalim ambulantama doktor radi 2 do 4 dana u sedmici, a ostalim danima rade samo medicinske sestre/tehničari.

Rad timova porodične medicine odvija se kroz:

pružanje zdravstvenih usluga u ambulanti,

kućne posjete doktora,

patronažne posjete

telefonski savjet

savjetovanja

preventivni rad

učestvovanje u projektima od značaja za lokalnu zajednicu i različite kategorije stanovništva